Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dzieci, które zostały przez Pana/Panią przekazane (zwane dalej: danymi osobowymi), jest: Pomorska Akademia Piłkarska „Grasz” Słupsk sp. z o.o. i
  Pomorska Akademia Piłkarska „Grasz” sp. z o.o.z siedzibą w Ustce (dane w zakładce kontakt).
 2. Podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit a) (w zakresie wykorzystywania wizerunku) i b) (w pozostałym zakresie) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy o świadczenie usługi w postaci zajęć piłkarskich, organizacji obozów sportowych oraz wyjazdów na zawody sportowe, uczestniczenia w rozgrywkach PZPN, prowadzenia rejestrów postępów szkoleniowych. Na podany telefon kontaktowy przesyłane będą aktualne informację, zaś na adres e-mail informacje związane z płatnościami i inne określone w umowie o świadczenie usług w postaci zajęć piłkarskich i regulaminie.
 4. Dane osobowe Państwa dzieci (i tylko dzieci) obejmujące: imię, nazwisko, Pesel, adres zamieszkania i zameldowania Administrator Danych udostępnia Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej w celu udziału dzieci w organizowanych zawodach. Wizerunek udostępniany będzie w Internecie.
 5. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem Danych przetwarzają dane osobowe.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z umowy oraz z przepisów dotyczących rachunkowości oraz dodatkowo prawa cywilnego w zakresie dotyczącym wykonywania umowy oraz dochodzenia roszczeń z niej wynikających. Sam wizerunek przetwarzany będzie do czasu cofnięcia zgody na jego przetwarzanie.
 7. Posiada Pan/Pani: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora danych osobowych ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Administrator danych osobowych przetwarza wizerunek na podstawie Pana/Pani zgody, która może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Nie przysługuje Panu/Pani: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych przez okres wynikający z czynności wskazanych w przytoczonym przepisie, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. e lub f) RODO.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług trenerskich oraz udziału dzieci w obozach i zawodach.
 11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.